Opublikowane 08/03/13 o 9:11

Wielki Post


Środa Popielcowa – 13 lutego 2013 r. – rozpoczyna okres Wielkiego Postu, który trwać będzie do początku liturgii Mszy Wieczerzy Pańskiej sprawowanej w Wielki Czwartek.

W środę popielcową obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post ścisły (trzy posiłki w ciągu dnia, w tym tylko jeden do syta). W tym dniu w Kościele obchodzony jest zwyczaj posypywania głów popiołem z palm poświęconych w Niedzielę Palmową poprzedniego roku. W ten sposób utrzymuje się związek żałoby i nawrócenia z liturgią męki i śmierci Jezusa Chrystusa oraz z ludźmi, którzy w nich uczestniczą. Popiół jest symbolem znikomości, przemijalności, śmiertelności, żałoby, bólu. Z drugiej strony, w związku z Chrystusem, jest znakiem oczyszczenia, odrodzenia i zmartwychwstania; Bóg stworzył człowieka z prochu ziemi i odrodził w Chrystusie do nowego życia. Stąd słowa kapłana podczas obrzędu: „prochem jesteś i w proch się obrócisz.


Przez cały okres wielkiego postu w parafiach odprawia się nabożeństwa Drogi Krzyżowej i Gorzkich Żali.

Podczas Drogi Krzyżowej przy czternastu stacjach rozważamy mękę Jezusa Chrystusa. Dziewięć z nich ma swoje odzwierciedlenie w Ewangelii, pozostałe pięć oparte jest na refleksjach wyprowadzonych z tekstów biblijnych lub przekazach pozabiblijnych.

Gorzkie Żale są nabożeństwem pasyjnym, podczas którego wystawiony jest Najświętszy Sakrament. Dzielą się na Zachętę i trzy części. Pieśni mówią bardzo dokładnie o męce Pana Jezusa. Nieodłącznym elementem nabożeństwa jest kazanie pasyjne będące rozważaniem tajemnic związanych z cierpieniem i śmiercią Jezusa i stanowiące jednocześnie formę katechezy dla dorosłych.


Ważnym wydarzeniem w parafii w okresie Wielkiego Postu będzie Odnowienie Misji Parafialnych w dniach 21 – 24 marca. Nauki i nabożeństwa prowadzić będą Ojcowie Misjonarze.


    Niedziela Palmowa – 24 marca 2013 r. – to dzień, w którym liturgia jest pamiątką uroczystego wjazdu Jezusa do Jerozolimy pięć dni przed Jego śmiercią na krzyżu. Poprzez procesję z palmami oraz Ewangelię mówiącą o Męce Pańskiej, Kościół podkreśla nierozerwalność triumfu Chrystusa i Jego ofiary. Cała uroczystość ma charakter radosny, ponieważ rozpoczyna ciąg wydarzeń, przez które dokonało się zbawienie świata. Udział w liturgii Niedzieli Palmowej oznacza dla chrześcijan zgodę na krzyż i cierpienie wraz z Chrystusem oraz wybór drogi życiowej podporządkowanej Jego naukom i przykazaniom.